به منظور رفع بخشی از نیازهای تخصصی قوه قضاییه به نیروهای شایسته، در زمینه قضا، سلامت و امنیت جامعه و عدالت اجتماعی ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه تشکیل شد. ...

بیشتر بخوانید