• نقد و بررسی حقوقی الحاقیه FATF

    گزارش پژوهشی: نقد و بررسی حقوقی الحاق جمهوري اسلامي ايران به 《کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمين م ...

  • مختصات نفوذ علمی

    با روشن شدن ابعادي از پرونده جاسوسي در پوشش فعاليت زيست محيطي بار ديگر موضوع « نفوذ» و ضرورت توجه به ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده